Nieuws

November 2018
Tekst Rond Haaksbergen m.b.t. de begroting 2019

HOOG TIJD VOOR NIEUWE POLITIEK!

Verkiezingswinnaar DAP werd al snel zonder inhoudelijke argumenten buiten de coalitievorming gehouden. Daarmee werd de democratische stem van de burger direct al genegeerd. In het coalitieakkoord van CDA/VVD/PvdA/GGH staat:‘’We luisteren naar inwoners en vinden meer inspraak belangrijk.’’ Hoe serieus is zo’n ambitie als bij de eerste de beste gelegenheid deze uitspraak aan de kant wordt geschoven? Dit college schuift vaker het eigen coalitieakkoord aan de kant, men schrijft daarin nl. dat “de komst van de nieuwe N18 niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid met het ov’’. Wat blijkt nu: dit college heeft ingestemd met een voorstel dat hier haaks op staat waardoor lijn 73 en 74 dadelijk niet meer door Haaksbergen rijden.

Belastingen worden weer flink verhoogd
Eén van de speerpunten van de VVD was dat de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk moeten zijn. Dat was en blijft ook het streven van DAP! NB wordt onder aanvoering van de VVD voorgesteld om de OZB nog eens extra te verhogen met 1,5%. Na de stijging van de laatste jaren met 18% komt deze 1,5% daar nu nog eens extra bovenop. Haaksbergen zit m.b.t. belastingen ver boven het landelijk gemiddelde: burgers mogen weer de portemonnee trekken.

Bezuiniging op personeel faalt
Dit college wil 6 ton reserveren voor de gemeentelijke organisatie: een nieuw huisvestingsconcept en extra werkcoaches, een concrete onderbouwing ontbreekt. Had men kritisch gekeken naar de eigen bedrijfsvoering, dan was er nu meer geld vrij voor belastingverlaging. In 2014 is afgesproken dat de loonkosten van de gemeentelijke organisatie in 2019 met € 2,5 miljoen zouden moeten zijn gedaald. Feit is dat de loonkosten in 2019 inmiddels weer op hetzelfde niveau zitten als in 2014, NB met minder mensen! De bezuinging is dus gefaald!

Wat wij missen in deze begroting:
* Het opvangen van de vergrijzing;
* Beleid m.b.t. sluitingstijden van terrassen & evenementen;
* Meer handhaving (o.a. in het buitengebied) & aanpak van (o.a. drugs)criminaliteit;
* Voldoende woningen voor Haaksbergenaren, met daarbij voorrang voor Haaksbergenaren.

Voorstellen van DAP
* De niet onderbouwde 6 ton voor de gemeentelijke organisatie reserveren voor belastingverlaging voor burgers (o.a. verlagen OZB & afschaffen hondenbelasting);
* Belastingen waarvan kosten voor het innnen ervan hoger zijn dan de opbrengsten zoveel mogelijk afschaffen;
* Voorrang voor Haaksbergenaren bij toewijzing van huurwoningen.

DAP vindt het hoog tijd voor politieke vernieuwing, verandering & verjonging! Want de komende jaren zijn cruciaal: Haaksbergen moet een bruisend en krachtig dorp worden!

September 2018

Het politieke seizoen is weer begonnen! DAP gaat er weer vol tegenaan. Blijf hier op de hoogte van al het nieuws.

Oud nieuws

Woensdag 4 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De afgelopen maanden waren drukke maanden voor de nieuwe fractie van DAP.

Op 21 maart werd een geweldig resultaat geboekt bij de gemeenteraadsverkiezing: DAP werd de grote winnaar met 4 zetels. Na de verkiezingen van maart werd eind april duidelijk dat het CDA, als grootste partij, niet de voorkeur had om in zee te gaan met DAP. Uiteindelijk ging het CDA in zee met de VVD, de PvdA (verliezer bij de afgelopen verkiezingen) en sloot de GGH zich op eigen initiatief bij de coalitie aan.

De afgelopen maanden heeft DAP zich onder andere sterk gemaakt om de problematiek rond het busvervoer op te lossen en heeft DAP zich kritisch opgesteld m.b.t. extra investeringen in de ambtelijke organisatie. Er kon namelijk geen concrete onderbouwing worden gegeven voor deze extra investeringen.

Tijdens de vakantieperiode is DAP vanzelfsprekend telefonisch en per mail te bereiken.

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

De fractie van DAP

Coalitieonderhandelingen

Donderdag 26 april was de derde openbare bijeenkomst over de coalitievorming. Tijdens deze bijeenkomst werd geadviseerd dat er een college zou moeten worden gevormd bestaande uit CDA, VVD, PvdA en eventueel aangevuld met D66. Zowel de PvdA als D66 hebben stemmen verloren bij de afgelopen verkiezingen, terwijl DAP juist een groot aantal stemmen heeft gewonnen en de tweede partij van Haaksbergen is geworden. In het advies worden argumenten gegeven om niet te kiezen voor DAP vanwege dat ‘’de meeste partijen DAP niet volledig uitsluiten, maar dat zij wel aangeven dat zij een voorkeur hebben voor de andere fracties’’ en dat ‘’samenwerking met de fractie van DAP problematisch kan worden als de huidige fractievoorzitter doorschuift naar het college’’. Naar de mening van DAP geen sterke inhoudelijke argumentatie om de tweede partij van Haaksbergen en een grote winnaar bij de afgelopen verkiezingen niet aan tafel te laten zitten bij de vorming van een nieuw college

DAP is een partij die staat voor nieuwe politiek en de gemeenteraadsfractie bestaat grotendeels uit jonge en nieuwe mensen. Tijdens de gesprekken met de formateurs – en in een latere fase met zowel de formateurs en het CDA – hebben wij aangegeven wat voor DAP de belangrijkste onderwerpen zijn, dat wij ons de komende jaren constructief op zullen stellen en bereid zijn om op basis van inhoud samen te werken, gericht op de toekomst van Haaksbergen. Helaas moeten wij constateren dat in Haaksbergen, in navolging van onder andere Hellendoorn en Losser, de lokale partijen buiten de boot dreigen te gaan vallen bij de coalitieonderhandelingen.

Voor ons staat voorop, ongeacht of wij in de coalitie of in de oppositie zullen belanden, dat wij ons de komende jaren zullen gaan inzetten voor de inwoners van Haaksbergen!

DAP boekt stevige winst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Dé Actieve Partij heeft bij deze verkiezingen 4 zetels behaald. Wij willen de kiezers bedanken voor het vertrouwen!

Jeffrey Rouwenhorst, Gea Costeris, Wesley Uuldriks en Dario Prinsen zijn gekozen als raadsleden van de gemeente Haaksbergen.

Als gevolg van de verkiezingen worden er coalitiebesprekingen gevoerd. Meer informatie over de coalitiebesprekingen vindt u hier.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close