Coalitiebesprekingen

Hieronder vindt u diverse berichten over de coalitiebesprekingen m.b.t. het vormen van een nieuw college.

1. Eerste openbare bijeenkomst over de coalitievorming

Op 27 maart hebben partijen in een openbare bijeenkomst een duiding gegeven van de verkiezingsuitslag, zijn er onderwerpen en thema’s geïnventariseerd die bij de coalitievorming meegenomen zouden moeten worden en is er een opdracht geformuleerd voor de informateurs, de heren Goudt en Van der Kolk.

DAP vindt het van belang dat bij de coalitievorming de verkiezingsuitslag wordt gerespecteerd. Ten aanzien van het inventariseren van onderwerpen en thema’s hebben wij een kort overzicht gegeven van de thema’s en onderwerpen die voor ons van belang zijn:
• Meer aandacht voor de jongeren van Haaksbergen
• Een levendiger en bruisender Haaksbergen
• Een toekomstgericht Haaksbergen: een breed aanbod aan voorzieningen, een goede balans tussen jongere en oudere inwoners, waar evenementen en activiteiten zijn voor jong en oud, een veilige gemeente, met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven zodat werkgelegenheid wordt behouden en waar mogelijk uitgebreid, en tenslotte een breed woningaanbod
• Zorg: alle inwoners van Haaksbergen moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om deze zorg te kunnen leveren is het van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Er moet actie op worden ondernomen, zodat er alsnog voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de zorg.
• Belastingen: de belastingdruk kan niet meer stijgen, maar moet naar beneden.
• Communicatie: verbetering van de communicatie vanuit de gemeente richting de burger. Kernwaarden hierbij zijn: transparantie, openheid, inhoudelijke en eerlijke communicatie.

2. Tweede openbare bijeenkomst coalitievorming

Donderdagavond 12 april was de tweede openbare bijeenkomst rond de coalitievorming. De informateurs Henk van der Kolk en Jeroen Goudt gaan nu aan de slag als formateurs. In de komende weken zullen zij met partijen gesprekken voeren om te kunnen adviseren over de gewenste samenstelling van de coalitie. Tevens is er gesproken over een eventueel raadsakkoord.

Inhoudelijk heeft DAP o.a. aangegeven dat zij in ieder geval de volgende zaken op zou willen nemen in een eventueel raadsakkoord:
• Meer geld reserveren voor de zorg
• Sluitingstijden van terrassen niet terugbrengen
• Belastingen moeten volledig ten goede komen aan zaken waar ze voor worden ontvangen
• Afschaffing van de hondenbelasting en meer losloopgebieden
• Heroverweging van de taken van de handhavers
• Geen inperking van eindtijden voor het draaien van muziek
• Wi-Fi in het centrum
• Meer woningen voor starters
• Herstel van de normsubsidie van verenigingen
• Gelijke verdeling van opdrachten vanuit de gemeente aan lokale ondernemers
• Behoud en uitbreiding van het aanbod aan openbaar vervoer

 

3. Derde bijeenkomst over de coalitievorming

Donderdag 26 april was de derde openbare bijeenkomst over de coalitievorming. Tijdens deze bijeenkomst werd geadviseerd dat er een college zou moeten worden gevormd bestaande uit CDA, VVD, PvdA en eventueel aangevuld met D66. Zowel de PvdA als D66 hebben stemmen verloren bij de afgelopen verkiezingen, terwijl DAP juist een groot aantal stemmen heeft gewonnen en de tweede partij van Haaksbergen is geworden. In het advies worden argumenten gegeven om niet te kiezen voor DAP vanwege dat ‘’de meeste partijen DAP niet volledig uitsluiten, maar dat zij wel aangeven dat zij een voorkeur hebben voor de andere fracties’’ en dat ‘’samenwerking met de fractie van DAP problematisch kan worden als de huidige fractievoorzitter doorschuift naar het college’’. Naar de mening van DAP geen sterke inhoudelijke argumentatie om de tweede partij van Haaksbergen en een grote winnaar bij de afgelopen verkiezingen niet aan tafel te laten zitten bij de vorming van een nieuw college

DAP is een partij die staat voor nieuwe politiek en de gemeenteraadsfractie bestaat grotendeels uit jonge en nieuwe mensen. Tijdens de gesprekken met de formateurs – en in een latere fase met zowel de formateurs en het CDA – hebben wij aangegeven wat voor DAP de belangrijkste onderwerpen zijn, dat wij ons de komende jaren constructief op zullen stellen en bereid zijn om op basis van inhoud samen te werken, gericht op de toekomst van Haaksbergen. Helaas moeten wij constateren dat in Haaksbergen, in navolging van onder andere Hellendoorn en Losser, de lokale partijen buiten de boot dreigen te gaan vallen bij de coalitieonderhandelingen.

Voor ons staat voorop, ongeacht of wij in de coalitie of in de oppositie zullen belanden, dat wij ons de komende jaren zullen gaan inzetten voor de inwoners van Haaksbergen!

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close